header-google

ERP – Forward Ефективност
Forward Ефективност е нашият уникален софтуерен продукт за отчитане ефективността на отделите и секторите, в управляваната от вас фирма. Forward Ефективност е неразделна важен инструмент за оптимизиране на дейността в бизнеса ви и начина на мислене на вашите служители.

На база на заложени стандарти и ежедневни данни “FORWARD Eфективност” позволява генерирането на неограничен брой и видове отчети с различни сечения. Тези отчети са пълни с ключови показатели за ефективност на бизнеса като – „работна ефективност на персонала“, „ефективност на производствено оборудване“, „% неоползотворени ресурси“, “Загуба в лева от неоползотворени ресурси“.